Skip to main content

Ev Rehberi Eğitimleri

Objektif Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi

63 ders, 1 ön bilgilendirme canlı yayın, 1 süpervizör canlı yayın 16 saatlik içerik, 38 indirilebilir kaynak fırsatlarıyla doğumdan itibaren 14 yaşa kadar olan bebek ve çocukların bilişsel yapılarını ve gelişimsel süreçlerini ölçebilen değerlendirme testleri eğitimi sunulmaktadır.

Zeka/Akıl Oyunları Eğitimi

Dünya genelinde; Alzheimer hastalığını önlemek amaçlı yaşlılara yönelik, zeka ve yetenek gelişimi amaçlı çocuklara yönelik,stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirme amaçlı iş adamı ve yöneticilere yönelik, hızlı karar verme ve koordinasyon becerilerini geliştirme amaçlı olaraksa sporculara yönelik de kullanılan Zeka ve Akıl Oyunları Eğitimi,  6 saatlik planlanan içeriğiyle sunulmaktadır.

Sanat Terapisi Uygulamalarının Evde Kullanımı

Çocuklara kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade etmenin ne kadar eğlenceli, rahatlatıcı olduğu deneyimletilirse; kendilerine ve dünyalarına dair olumlu tavırlar takınırlar. Bu kapsamda 6 saatlik Sanat Terapisi Uygulamalarının Evde Kullanımı Eğitimi ile temel seviye Sanat Terapisi eğitimi sunulmaktadır.

Çocuk İstismarı Tanı ve Müdahale Programı

İstismar Nedir?, İstismarın Türleri, Çocuklukta Fiziksel İhmal/ İstismar Tanı Değerlendirme Tespit Yöntemleri nelerdir; bu ve daha fazla soruya yanıt bulabilmek ve bu alanda çalışan uzmanların yetkinliğinin artması için 12 saatlik Çocuk İstismarı Tanı ve Müdahale Eğitimi sunulmaktadır.

Enneagram Eğitim Programı

Enneagram kişilik modeli; bireylerin duygu, düşünce ve davranış eğilimlerini açıklayan, gerçekçi ve dinamik bir kişilik modelidir. Bu eğitimin amacı; bireyin hem kendi hem de çevresindeki bireysel farklılıklarının nedenlerini anlayarak farklılıklarını yönetme ve bu farklılıkları bir zenginlik olarak görüp iletişim ve sorun çözme alanında pozitif yönde kullanmaktır. Bu kapsamda düzenlenen 6 saatlik eğitim ile bu konuda uzmanlık yolculuğunuza başlayabilirsiniz.

Zihin Haritaları Eğitimi

Akıl Haritası, beynin tüm potansiyelini açığa çıkarmayı sağlayan güçlü bir grafik tekniğidir. Bu kapsamda eğitim alan katılımcılarımız: hem özel hem de profesyonel yaşamınızda zaman yönetimini geliştirerek haftada %20 zaman kazandılar; iletişim kurma, problem çözme, yaratıcılık ve bilgi alma yöntemlerinizi geliştireceksiniz. 7 saatlik Zihin Haritaları Eğitimi ile katılımcılarımız ‘Öğrenmeyi Öğrenme’nin tadına varmaktadırlar. Daha yaratıcı, stratejik ve analitik düşünmeyi öğrendiler.

Terapötik Teknikler Eğitimi

Psikoterapide en sık kullanılan müdahale tekniklerinden bazılarına yönelik bilgi, tecrübe paylaşımı ve pratik yapma olanağının sunulması hedeflenen 6 saatlik eğitim ile yetişkin danışan grubu ile çalışmak isteyen uzmanlar ve uzman adayları desteklenmektedir.

Yaratıcı Drama ile Akran Zorbalığı Eğitimi

Yaratıcı drama: herhangi bir konuda doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Akran zorbalığı: bir öğrencinin başka bir öğrenci ya da öğrenci grubu tarafından tekrarlı bir şekilde fiziksel, sözel, sosyal ya da siber olarak saldırgan, huzursuz edici, zarar verici davranışlara maruz kalmasıdır. Dernek olarak Yaratıcı Drama ile Akran Zorbalığı Eğitimi ile akran zorbalığına dair farkındalık kazanımını destekleyecek ve bu konuda çalışacak uzmanlar yetiştirilmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda Ev Rehberi adaylarımıza özel 7 saatlik uzman eğitimi sunuyoruz.

Yaratıcı Drama ile Etkinlik Geliştirme Becerisi Eğitimi

Yaratıcı drama: herhangi bir konuda doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Bu alanda etkinlik becerisinin geliştirilebilmesi için 6 saatlik eğitimimiz Ev Rehberi adaylarımıza sunulmaktadır.

Disleksi Eğitici Eğitimi

Disleksi Eğitici Eğitimi Programı; öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin değerlendirilmesi, tanılanması ve eğitimleri ile ilgili uzmanlara yönelik bilgi ve ipuçları içermektedir. 15 saat teori ve 3 saatlik süpervizyon eğitimi ile Ev Rehberlerinin bu alanda desteklenmesi hedeflenmektedir.

Oyun Terapisi Giriş Eğitimi

Oyun Terapisi ile ilgili teorik bilgi ve becerileri kazanma, oyun terapisi alanındaki psikoterapi ekollerini keşfetme, terapötik araç olarak oyun terapisi yöntemlerini uygulamayı öğrenme amaçlarını taşıyan programımız gerçekleşecektir. Bu kapsamda çocuk odaklı çalışmak isteyen Ev Rehberlerimize 12 saatlik eğitim sunulmaktadır.

Diksiyon ve Hitabet Eğitimi

Günlük hayatınızda kendinizi daha iyi ifade etmek, kariyer anlamında kendinizi geliştirmek, ya da spikerlik, sunuculuk gibi alanlarda kariyer sahibi olmak istiyen katılımcılarımızla; Asalak Ses ve Kelime Kontrolü, Dudak Tembelliği, Artikülasyon , İletişim Teknikleri, Okuma Egzersizleri ve Vurgu ve Duygu Çalışmaları konularında 4 saatlik eğitimimiz Ev Rehberlerine sunulmaktadır.

Beden Dili Eğitimi

Beden Dili eğitimimiz, Gözlem Becerisi, Ses Tonunun Anlamı, Beden Dili temalarında 5 oturumla gerçekleştirilmektedir.

İşaret Dili Eğitimi

İşaret dili, işitme engellilerin ya da işitme engellilerle iletişim kurmak isteyenlerin kendi aralarında iletişim kurarken, el hareketlerini ve yüz mimiklerini kullanarak oluşturdukları görsel bir dildir. Bu Ev Rehberi adaylarımızın katılımıyla 10 saat şeklinde gerçekleşen eğitimlerimizle engelleri kaldırmayı ve İşaret Dili’nin yaygınlaşmasını hedefliyoruz.

Çocukların Değerlendirilmesinde Projektif Testler Eğitimi

Çocukların Değerlendirilmesinde Projektif Testler Eğitimi ile alanda yaygın kullanılan Projektif Testler, 5 oturum içeriğiyle Ev Rehberlerine aktarılmaktadır.

Boşanma Süreci ve Sonrası Çocuklara Danışmanlık Eğitimi

Çocukların gelişimlerinin bütüncül olarak desteklenebilmesi ve onlarda stres oluşturabilecek hassas durumların ele alınabilmesi için alanda çalışacak uzmanlar yetiştirebilmek amacıyla Boşanma Süreci ve Sonrası Çocuklara Danışmanlık Eğitimi’ni online platformda gerçekleştirilen 9 oturumluk eğitim, Ev Rehberi adaylarına ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Çocukların Psikolojik Değerlendirilmesi ve Görüşme Teknikleri

Eğitimde çocukla çalışan meslek mensuplarına yönelik, ilk görüşme, tespit edilebilecek sorunların fark edilmesi ve doğru yönlendirilmesi hedeflenerek 6 oturumluk düzenlenen eğitim, Ev Rehberlerine sunulmaktadır.

Üstün Özel Yetenekleri Bireylerin Eğiticiliği Eğitimi

Üstün zekalı / özel yetenekli bireyler konusunda eğitimlerle kendini zenginleştirmiş eğitimciler, hitap ettikleri öğrencilerin yeteneklerini erken dönemde keşfedebilme ve doğru yönlendirebilme becerisine sahip olacaklardır. Bu da ülkemizin zeka ve yetenek kapasitesini en etkin şekilde kullanabilmemizi sağlayacaktır. Bu alanda çalışmalar yapılabilmesi için Ev Rehberi adaylarına özel sunulan eğitimimiz 3 tam gün 8’er oturum olarak gerçekleştirilerek sunulmaktadır.

Çocuk Resmi Eğitimi

Psiko-pedagojik açıdan çocuğu tanımak, gelişimsel ve eğitsel gereksinimlerini anlamak, aile-okul yaşamına katkıda bulunan unsurları tespit etmek ve çocukla yürütülen çalışmalarda teşhis-tedaviye yön vermek için çocuk resminin kullanımını açıklamaktır. Resimdeki çizimlerin ne anlama geldiğini ifade etmek ve uzmanlar için resmin yorumlanmasında dikkat edilecek noktaları 6 saatlik eğitimimiz ile anlatmaktır.

Ebeveynler İçin Masal Terapisinin Evde Kullanımı Programı

Masallar, sözlü anlatım aracılığıyla çocuğun kendini ifade edebilmesi, kendini tanıması, problemlerini çözebilmek adına farklı bir bakış açısı kazanması ve alternatif düşünceler ve çözümler üretebilmesi amacıyla çocuklarla çalışan uzmanların sık sık kullandığı bir tekniği 8 saatlik eğitim programı olarak ev rehberi arkadaşlarımıza ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Braille Alfabesi Eğitimi

Ev Rehberlerimizin 8 saatlik eğitim ile Braille alfabe sistemini tanıması, Braille yazıyı okuyabilmeleri, Braille yazıyı kullanabilmeleri ve çocuklarına/öğrencilerine Braille ( Kabartma Yazıyı ) öğretebilecek duruma gelebilecek şekilde sunulmaktadır.

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi

Çocukları yaşadıkları bilişsel, davranışsal ve duygusal alanlarda meydana gelen problemlerin oyun yolu ile iyileştirilmesini hedefleyen 18 saatlik teorik ve 12 saatlik süpervizyon oturumlarıyla Ev Rehberi arkadaşlarımıza ücretsiz sunulmaktadır.

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R) Uygulayıcı Eğitimi

Geniş bir uygulama yaş aralığına sahiptir. 6-16 yaş arasında olan çocuklara uygulanır ve bu yaş grubundaki çocukların bilişsel yapılarını değerlendirmemizi sağlar.

6 test sözel ve 6 test performans olmak üzere toplam 12 alt testten oluşmaktadır. WISC-R Test çalışması ile bireyin “sözel bölüm”, “performans bölüm” ve “genel toplam” olmak üzere üç alanda değerlendirmesi yapılabilmektedir. 18 saatlik eğitim programı ev rehberi arkadaşlarımıza ücretsiz sunulmaktadır.

Çocuklarla Terapide Oyun ve Etkinlikler Eğitimi

Bu eğitim programıyla birlikte çocukların duygusal durumlarını ifade etmelerine yardımcı olabilmek, çocuklara problem çözebilme becerileri kazandırabilmek ve yaşadıkları olumlu veya olumsuz deneyimlerini anlamlaştırabilmeleri için sunulacak 8 saatlik eğitim programıdır.

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi

Ev Rehberlerimizin 8 saatlik teori ve 4 saatlik süpervizyon süreci ile Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapinin temellerini ve işleyiş şeklini anlayarak danışanlarıyla değişim odaklı gerçekleştirdikleri çalışmalarda kısa süre içerisinde hızlı ve etkili sonuçlar elde etme becerilerini kazanmalarını sağlamaktır.

Teele Çoklu Zeka Envanteri

Eğitimde Ev Rehberlerimizin 10 saatlik eğitim programıyla TIMI’yi (Teele Çoklu Zeka Envanteri) uygulama, puanlama, yorum ve değerlendirme için gerekli olan bilgi ve donanıma sahip olmaları amaçlanmaktadır.